دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : زهرا   جلیلی

پست الکترونیکی : z-jalili@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پزشکی

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه آموزش بهداشت ( کارشناسی ارشد)

زهرا جلیلی

محل خدمت:   دانشکده علوم پزشکی

^